یادداشت روز

خامنه‌ای را مصادره نکنیم

ح‌سین ق‌دیانی

آیا هنوز وقت آن نرسیده که چشم‌ها را بشوییم و جور دیگری به نقش‌ونگارها نگاه کنیم؟! خیلی اگر بخواهی خود را و هم‌لباس‌ها و هم‌تیپ‎‌های خود را سمبل تعهد بخوانی و الباقی را مظهر قرتی‌بازی، خدا این‌جور با دست خامنه‌ای ادبت می‌کند! بی‌خود نیست عطر آسمان دارد این شعار که: «دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست!» خامنه‌ای رهبر همه‌ی ما انقلابی‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما حزب‌اللهی‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما اصول‌گراها نیست؛ رهبر همه‌ی ما بسیجی‌ها و سپاهی‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیست؛ رهبر همه‌ی ما باریش‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ما چادری‌ها نیست؛ رهبر همه‌ی ماست، رهبر همه‌ی این مردم نازنین، خواه آن‌جور لباس بپوشند و خواه این‌جور...

عناوین صفحه
  • #باشگاه_نویسندگان_حق

close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
page
pdf
صفحه 2 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 3 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 4 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 5 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 6 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 7 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 8 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 9 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 10 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 11 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 12 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 13 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 14 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 15 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 16 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 17 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 18 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 19 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 20 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 21 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 22 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 23 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 24 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 25 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 26 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 27 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 28 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 29 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 30 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 31 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 32 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 33 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 34 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 35 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 36 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 37 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 38 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 39 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 40 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 41 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 42 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 43 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 44 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 45 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 46 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 47 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 48 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 49 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 50 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 51 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 52 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 53 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 54 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 55 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 56 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 57 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 58 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 59 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 60 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 61 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 62 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 63 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 64 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 65 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 66 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 67 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 68 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 69 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 70 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 71 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 72 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 73 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 74 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 75 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 76 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 77 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 78 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 79 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 80 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 81 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 82 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 83 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 84 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 85 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 86 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 87 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 88 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 89 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 90 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 91 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 92 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 93 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 94 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 95 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 96 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 97 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 98 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 99 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 100 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 101 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 102 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 103 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 104 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 105 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 106 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 107 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 108 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 109 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 110 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 111 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 112 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 113 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 114 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 115 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 116 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 117 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 118 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 119 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 120 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 121 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 122 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 123 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 124 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 125 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 126 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 127 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 128 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 129 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 130 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 131 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 132 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 133 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 134 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 135 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 136 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 137 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 138 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 139 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 140 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 141 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 142 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 143 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 144 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 145 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 146 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 147 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 148 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 149 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 150 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 151 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 152 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحات روزنامه +
صفحه نخست
جستجو بر اساس تاریخ