یادداشت روز

روزنامه‌دیواری «حق»

«حق» آخرین روزنامه‌دیواری قرنی است که در ابتدای آن مردم اخبار را از روزنامه می‌خواندند و در انتهایش روزنامه‌نگارها اخبار را از مردم. حالا به عدد آدم‌ها روزنامه‌ی مجازی وجود دارد و هر کسی سردبیر پیج خویش است. ما اما از این فضا بی‌زاریم. برای قلم همان به که زحمت کشیده باشی و الا می‌شوی مثل مجازی‌نویس‌ها که صریح اما ناصحیح می‌نویسند. روزنامه‌دیواری حق از مجازستان علیه مجازستان بهره می‌برد و در شبکه‌ی عکس به متن می‌پردازد. ما در رسانه‌ای که معدل سنی نویسندگان آن بیست است، ادبیات را صدر سیاست نشانده‌ایم ولی حواس‌مان هست که لیبرال نشویم و به بهانه‌ی فرهنگ، جنگ را نکوبیم و به اسم صلح، لگد به مقاومت نزنیم. باشد که رسم ما چون اسم‌مان #حق باشد.

شماره 13 مورخ 1400/4/1
شماره : 13
تاریخ : 1400/4/1
شماره 12 مورخ 1399/12/18
شماره : 12
تاریخ : 1399/12/18
شماره 11 مورخ 1399/9/29
شماره : 11
تاریخ : 1399/9/29
شماره 10 مورخ 1399/8/20
شماره : 10
تاریخ : 1399/8/20
شماره 9 مورخ 1399/7/9
شماره : 9
تاریخ : 1399/7/9
شماره 8 مورخ 1399/5/22
شماره : 8
تاریخ : 1399/5/22
شماره 7 مورخ 1399/3/3
شماره : 7
تاریخ : 1399/3/3
شماره 6 مورخ 1399/2/3
شماره : 6
تاریخ : 1399/2/3
شماره 5 مورخ 1398/12/19
شماره : 5
تاریخ : 1398/12/19
شماره 4 مورخ 1398/11/24
شماره : 4
تاریخ : 1398/11/24
شماره 3 مورخ 1398/11/3
شماره : 3
تاریخ : 1398/11/3
شماره 2 مورخ 1398/10/22
شماره : 2
تاریخ : 1398/10/22
شماره 1 مورخ 1398/10/9
شماره : 1
تاریخ : 1398/10/9

close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 2 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 3 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 4 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 5 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 6 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 7 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 8 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 9 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 10 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 11 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 12 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 13 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 14 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 15 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 16 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 17 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 18 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 19 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 20 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 21 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 22 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 23 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 24 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 25 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 26 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 27 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 28 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 29 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 30 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 31 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 32 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 33 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 34 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 35 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 36 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 37 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 38 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 39 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 40 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 41 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 42 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 43 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 44 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 45 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 46 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 47 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 48 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 49 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 50 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 51 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 52 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 53 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 54 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 55 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 56 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 57 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 58 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 59 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 60 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 61 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 62 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 63 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 64 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 65 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 66 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 67 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 68 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 69 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 70 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 71 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 72 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 73 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 74 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 75 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 76 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 77 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 78 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 79 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 80 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 81 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 82 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 83 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 84 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 85 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 86 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 87 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 88 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 89 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 90 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 91 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 92 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 93 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 94 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 95 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 96 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 97 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 98 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 99 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 100 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 101 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 102 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 103 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 104 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 105 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 106 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 107 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحه 108 : صفحات داخلی
page
pdf
صفحات روزنامه +
صفحه نخست
جستجو بر اساس تاریخ